دوره های آموزش زبان

دوره ها آموزشی سفیر دانش در مقاطع کودکان و بزرگسالان به شرح زیر برگزار می شود

دوره ترمیک

کلاس ها 2 روز در هفته و هر تایم آموزشی 1 ساعت و 45 دقیقه

دوره فشرده

کلاس ها 3 روز در هفته و هر تایم آموزشی 3 ساعت

کلاس های یک روز در هفته

این دوره مناسب افرادی است که فرصت کمی برای حضور در کلاس دراند.

کلاس های جمعه

کلاس ها 2 روز در هفته و هر تایم آموزشی 1 ساعت و 45 دقیقه

دوره تافل

کلاس ها 3 روز در هفته و هر تایم آموزشی 3 ساعت

دوره IELTS

این دوره مناسب افرادی است که فرصت کمی برای حضور در کلاس دراند.

برخی از مشتریان